Hallintoelimet

Yhtiökokous

Yhtiökokous on VVO-yhtymä Oyj:n ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12. kohdan mukaan sille kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien saataville asetetaan ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajat on kutsuttava yhtiökokoukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta tai yhtiökokouskutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää kirjatulla kokouskutsulla, joka lähetetään osakkeenomistajien osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Hallitus

VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous nimitysvaliokunnan esityksestä. Hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään kahdeksasta jäsenestä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumaton yhtiöstä. Vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen toimikausi on yksi vuosi, ja se päättyy vuoden kuluttua pidettävän seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

21.3.2014 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Riku Aallon ja jäseniksi Tomi Aimosen (varapuheenjohtaja), Matti Harjuniemen, Olli Luukkaisen, Antti Rinteen, Reima Rytsölän, Jan-Erik Saarisen ja Ann Selinin. Antti Rinne erosi VVO-yhtymä Oyj:n hallituksesta 24.5.2014.

Vuonna 2014 hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen kokouksissa oli läsnä keskimäärin 92 prosenttia hallituksen jäsenistä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Hallituksen yleisenä tehtävänä on toimia kaikkien osakkeenomistajien edustajana suuntaamalla yhtiön toiminta yhtiöjärjestyksen mukaisesti niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon, ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä osavuosikatsausten hyväksyminen, konsernin strategiasuunnitelman, vuosibudjetin sekä investointi- ja realisointisuunnitelman hyväksyminen ja riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen asianmukainen järjestäminen konsernissa. Lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan, tämän sijaisen sekä konsernin johtoryhmän jäsenet.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiössä on yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta sekä hallituksen asettamat tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävä on valmistella ja esitellä asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi. Valiokunnat raportoivat toimistaan säännöllisesti hallitukselle.

Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan, joka koostuu yhtiökokouksessa valittavasta neljästä jäsenestä. Nimitysvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on ennen seuraavaa yhtiökokousta, jossa valitaan hallituksen jäsen ja/tai hallituksen puheenjohtaja ja/tai jossa päätetään hallituksen jäsenen palkkiosta ja/tai lukumäärästä, valmistella esitys yhtiökokoukselle näiksi päätöksiksi.

Nimitysvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 saakka puheenjohtajana Jarkko Eloranta ja jäseninä Timo Ritakallio, Petri Lindroos ja Ville-Veikko Laukkanen. Nimitysvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 lähtien puheenjohtajana Jarkko Eloranta ja jäseninä Timo Ritakallio, Pasi Pesonen ja Ville-Veikko Laukkanen.

Nimitysvaliokunta kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa ja kokouksissa oli läsnä keskimäärin 100 prosenttia valiokunnan jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat, joissa on kolme jäsentä.

Tarkastusvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on seurata yhtiön taloudellista tilannetta ja valvoa taloudellista raportointia. Lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta.

Tarkastusvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 saakka puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Tomi Aimonen ja Matti Harjuniemi. Tarkastusvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 lähtien puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Matti Harjuniemi ja Reima Rytsölä.

Palkitsemisvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu.

Palkitsemisvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 saakka puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Risto Murto ja Ann Selin. Palkitsemisvaliokunnassa toimivat 21.3.2014 lähtien puheenjohtajana Riku Aalto, Tomi Aimonen ja Ann Selin.

Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa ja palkitsemisvaliokunta kolme kertaa. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa oli läsnä 92 prosenttia ja palkitsemisvaliokunnan kokouksissa 100 prosenttia valiokunnan jäsenistä.