Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

VVO:n omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä kasvoi 599 (248) asunnolla ja oli tilikauden lopussa 40 793 (40 194) kappaletta. Asunnoista 20 044 (19 526) kuului VVO Vapaa -liiketoimintaan ja 20 749 (20 668) VVO Arava -liiketoimintaan. Tilikauden lopussa VVO omisti asuntoja 42 (43) paikkakunnalla.

VVO:n omistamien vuokra-asuntojen ja liiketilojen kirjanpitoarvo 31.12.2014 oli 2 184,2 (2 038,1) miljoonaa euroa ja käypä arvo 3 557,0 (3 351,1) miljoonaa euroa. Kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välinen arvoero oli 1 372,8 (1 313,0) miljoonaa euroa. Arvoeron muutokseen vaikuttivat asuntojen markkinahintojen kehitys, vuokrien ja hoitokulujen kehitys sekä yksittäisten kohteiden aravarajoitusten päättyminen.

Konsernin omistamien vuokrattavien asuntojen ja liiketilojen käypä arvo on määritetty neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon VVO:n omistamien vuokra-asuntojen ja liiketilojen arvonmäärityksestä. Viimeisin lausunto on tilinpäätöshetkestä 31.12.2014. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Omavaraisuusaste käyvin arvoin laskettuna 31.12.2014 oli 42,0 (41,3) prosenttia ja osakekohtainen oma pääoma käyvin arvoin laskettuna 223,01 (209,16) euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan omavaraisuusaste 31.12.2014 oli käyvin arvoin 48,7 (49,3) prosenttia ja kirjanpitoarvoin 26,2 (25,9) prosenttia.

Konsernin omistama tonttivaranto oli tilikauden alussa noin 120 000 kem² ja lopussa noin 110 000 kem². Tonttivarannon arvo taseessa oli tilikauden päättyessä noin 39 (48) miljoonaa euroa.