Tase ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 2 587,8 (2 468,5) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 552,6 (497,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste käyvin arvoin laskettuna 31.12.2014 oli 42,0 (41,3) prosenttia ja kirjanpitoarvoin 21,8 (20,7) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto kirjanpitoarvoin oli 13,3 (15,5) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 5,9 (5,5) prosenttia.

Konsernin rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit olivat tilikauden lopussa 122,0 (142,3) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius oli tilikaudella hyvä. Hallitus päätti marraskuussa nostaa VVO-yhtymä Oyj:n yritystodistusohjelman 200 miljoonaan euroon. Tilikauden lopussa yritystodistusohjelmasta oli liikkeellä 65,0 (47,5) miljoonaa euroa.

VVO-konsernin lainat ja korkosuojaukset

VVO konsernin lainat

       

M €

31.12.2014

31.12.2013

   

Korkotukilainat

602,5

611,9

   

Vuosimaksu- ja asuntolainat

302,5

312,6

   

Markkinalainat

867,4

802,0

   

Muut lainat

14,4

21,0

   

Yritystodistukset

65,0

47,5

   

Yhteensä

1 851,9

1 795,1

   
     

 

 

Kiinteistölainojen korkokulut

1.1. - 31.12.2014

1.1. - 31.12.2013

 

M €

keskikorko-%

M €

keskikorko-%

Korkotukilainat

9,3

1,5

10,5

1,7

Vuosimaksulainat

11,4

3,7

13,1

4,1

Markkinalainat

14,2

1,8

12,9

1,8

 - Suojauskulut mukaan lukien

23,0

3,0

21,1

3,0

Muut lainat

0,2

3,7

0,3

3,5

Kiinteistölainojen korkokulut yhteensä

58,0

2,6

57,8

2,8

         

Korkosuojaukset

       

M €

31.12.2014

31.12.2013

   

Markkinaehtoiset lainat

867,4

802,0

   

 - Kiinteäkorkoiset

244,3

252,2

   

 - Vaihtuvakorkoiset

623,2

549,8

   

Korkojohdannaissopimukset

429,3

344,9

   

Korko-optiot

28,0

28,0

   

Korkojohdannaisten arvo

-48,5

-27,6

   

Suojausaste, %

78 %

74 %

   
         
         

Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1 851,9 (1 795,1) miljoonaa euroa. Markkinaehtoisia lainoja oli vuoden vaihteessa 867,4 (802,0) miljoonaa euroa. Markkinalainoihin lasketaan mukaan 100 miljoonan euron vakuudellinen joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy vuonna 2020. Lainojen pääomasta oli suojattu korkojohdannaisilla 429,3 (344,9) miljoonaa euroa. Suojausten keskimaturiteetti oli 6,1 (6,6) vuotta.

Valtion takaamia korkotukilainoja oli tilikauden päättyessä yhteensä 602,5 (611,9) miljoonaa euroa. Korkotukilainojen korkokulut olivat tilikaudella 9,3 (10,5) miljoonaa euroa ja valtion näistä pankeille maksaman korkotuen määrä 0,5 (0,8) miljoonaa euroa. Vuosimaksu- ja asuntolainojen määrä oli 302,5 (312,6) miljoonaa euroa.

Kiinteistölainakannan keskikorko oli 2,6 (2,8) prosenttia ja lainojen keskimaturiteetti tilikauden lopussa 15,5 (15,6) vuotta.

Swaptio-sopimusten negatiivisen arvonmuutoksen vaikutus tuloslaskelmaan oli -3,7 (0,9) miljoonaa euroa.

Maturiteettianalyysi

Velkojen lyhennysten ja korkojen kassavirrat lainasopimuksiin perustuen 31.12.2014:

M €

2015

2016-2019

2020-2024

2025-2029

2030  ja myöhemmin

Korkotukilainat

51,5

228,3

109,8

44,4

267,9

Vuosimaksu- ja asuntolainat

22,1

84,3

99,3

81,6

294,5

Markkinalainat

20,3

241,9

477,8

172,3

80,4

Muut lainat

0,9

1,6

3,1

0,6

0,7

Yritystodistuslainat

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Korkojohdannaiset

9,2

29,2

17,1

3,8

0,0

Yhteensä

169,0

585,2

707,1

302,7

643,4