Konsernin rahoituslaskelma

1 000 € 1.1.–30.6.2014 1.1.–30.6.2013 1.1.–31.12.2013

Liiketoiminnan rahavirta


Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä 51 727 43 915 75 868
Oikaisut:Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 25 384 26 218 53 700

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -1 450 -359 -576

Rahoitustuotot ja -kulut 22 096 20 683 40 303

Muut oikaisut -5 435 -6 169 -8 739

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 92 321 84 288 160 556

Käyttöpääoman muutos:Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -617 -8 105 1 180

Vaihto-omaisuuden muutos 9 835 1 707 -632

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -12 191 -4 845 -2 690

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä, varauksia ja veroja 89 348 73 044 158 413


Maksetut korot ja maksutmuista liiketoiminnan rahoituskuluista -23 367 -24 647 -46 754

Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 558 1 037 2 294

Maksetut välittömät verot -10 159 -6 926 -15 483
Liiketoiminnan rahavirta (A) 56 381 42 508 98 470

Investointien rahavirtaInvestoinnit -101 599 -66 265 -208 196

Luovutustulot 11 274 10 891 16 816

Myönnettyjen pitkäaikaisten lainojen muutos 20
20

Saadut korot ja osingot investoinneista 837 406 650
Investointien rahavirta (B) -89 469 -54 968 -190 709

Rahoituksen rahavirtaPitkäaikaisten lainojen muutos 47 299 91 346 123 177

Lyhytaikaisten lainojen muutos 11 886 -5 000 5 849

Rahoitusarvopaperit -2 478 -39 718 -8 662

Maksetut osingot -16 286 -14 805 -14 805
Rahoituksen rahavirta (C) 40 421 31 822 105 559

Rahavarojen muutos (A+B+C) 7 333 19 362 13 319

Rahavarat kauden alussa 142 283 128 963 128 963
Rahavarat kauden lopussa 149 616 148 325 142 283

Rahavarat sisältävät pankkitilit, likvidit pankkien talletustodistukset ja sijoitustodistukset.