Konsernitase

1 000 € 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
VASTAAVAA


Pysyvät vastaavat


Aineettomat hyödykkeet 9 286 6 290 9 857
Aineelliset hyödykkeet 2 258 786 2 055 053 2 182 532
Sijoitukset 25 406 22 601 23 341
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 293 478 2 083 944 2 215 730
Vaihtuvat vastaavat


Vaihto-omaisuus 32 735 40 231 42 570
Pitkäaikaiset saamiset 2 102 2 408 3 014
Lyhytaikaiset saamiset 10 466 23 727 12 820
Rahoitusarvopaperit 70 169 92 200 63 969
Rahat ja pankkisaamiset 134 430 137 251 130 446
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 249 903 295 817 252 819
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 543 380 2 379 760 2 468 549

1 000 € 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
VASTATTAVAA


Oma pääoma


Osakepääoma 58 025 58 025 58 025
Muu oma pääoma 464 128 398 307 439 919
Oma pääoma yhteensä 522 154 456 332 497 945
Vähemmistöosuus 11 215 11 242 11 241
Pakolliset varaukset 1 170 1 339 1 348
Vieras pääoma


Pitkäaikainen vieras pääoma 1 825 006 1 759 864 1 789 625
Lyhytaikainen vieras pääoma 183 836 150 983 168 391
Vieras pääoma yhteensä 2 008 842 1 910 847 1 958 015
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 543 380 2 379 760 2 468 549