Konsernituloslaskelma

1 000 € 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Liikevaihto 188 461 171 555 346 610
Liiketoiminnan muut tuotot 6 981 7 475 11 828
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 492 224 353
Poistot ja arvonalentumiset -25 384 -26 218 -53 701
Kulut -96 728 -88 437 -188 919
Liikevoitto/-tappio 73 822 64 598 116 171
Nettorahoituskulut -22 096 -20 683 -40 303
Voitto ennen veroja 51 727 43 915 75 868
Tuloverot*) -11 098 -11 081 -1 333
Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta -134 -101 -285
Tilikauden voitto 40 495 32 733 74 249
*) Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden veroista.