Viisas energian käyttö

Parempaan energiatehokkuuteen tähtäävän työn juuret ovat syvällä VVO:n liiketoiminnan historiassa, ja viisas energian käyttö on ollut keskeinen osa strategiaa koko yhtiön olemassaolon ajan.

VVO:n vuosittaiset kiinteistöjen hoitokulut ovat noin 140 miljoonaa euroa, josta runsas kolmannes on energiaan kohdistuvia kuluja. Paremmalla energiatehokkuudella hillitään kiinteistöjen hoitokulujen nousua ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Ilman viisasta energian käyttöä energiakustannusten osuus olisi kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti hinnan nousun vuoksi.

Vuonna 2014 VVO:n kiinteistökannan lämpötilakorjattu lämmitysenergian ominaiskulutuksen muutos oli -0,8 % (-2,2 %) vuoteen 2013 verrattuna. Vastaavasti vedenkulutuksen ominaiskulutuksen muutos oli
-0,6 % (-0,6 %) ja kiinteistösähkön ominaiskulutuksen muutos -0,7 % (-2,7 %).

VVO:n toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät rakennuttamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Merkittävin ympäristövaikutus on asuntokannan energiankäytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Hiilidioksidipäästöjä on vähennetty käytettävän energiamuodon valinnalla. Kiinteistöjä lämmitetään pääsääntöisesti kaukolämmöllä. Kiinteistösähkönä käytetään hiilidioksidivapaata energiaa. Suomessa rakennusten energiankulutus on 39 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta, mikä merkitsee 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.

Kiinteistökannan energiankäyttöä tehostetaan erilaisilla ylläpitoon ja käyttöön liittyvillä toimenpiteillä tinkimättä asumisviihtyvyydestä ja hyvistä asumisolosuhteista. Asukkaille on luotu puitteet asua ympäristöystävällisesti ja viihtyisästi.

Asuinkiinteistöjen jätehuoltoon on panostettu, ja asukkaille on pyritty järjestämään toimivat ja monipuoliset lajittelumahdollisuudet.

VVO:n toiminnan lähtökohtana ovat terveelliset ja turvalliset asumisolosuhteet. Kiinteistönhoidon laadunhallintajärjestelmän (Laaki) avulla pidetään yllä kiinteistöjen talotekniikan energiatehokkaita asetuksia ja varmistetaan terveelliset asumisolosuhteet.

Asumisolosuhteiden mittaamista on lisätty viime vuosien aikana merkittävästi. Uusissa kiinteistöissä mitataan huonelämpötiloja ja ilmanvaihdon toimintaa automaattisesti. Vanhemmissa taloissa mittaukset tehdään säännöllisinä otantamittauksina. Lisääntyneen mittaustiedon avulla voidaan varmistaa, että kiinteistöjen säädöt ovat energiatehokkaat ja huoneistojen sisäolosuhteet ovat mahdollisimman oikeat.

Oman kehitystyön lisäksi VVO on mukana energiatehokkuuden kumppanuussopimuksissa. VVO allekirjoitti ilmastokumppanuussopimuksen Helsingin kaupungin kanssa vuonna 2012, ja yhteistyö jatkui vuonna 2014. VVO on jo aiemmin sitoutunut Vuokratalojen Energiatehokkuussopimukseen (VAETS), jossa tavoitteiksi on asetettu seitsemän prosentin lämmitysenergiansäästö vuoden 2009 tasoon verrattuna. Uuden sitoumuksen myötä säästötavoitteet ovat Helsingissä korkeammat kuin muualla maassa. Vuokratalojen energiasäästösopimuksessa (VAETS) vuodelle 2016 asetetut säästötavoitteet on saavutettu ja kiinteistösähkön osalta ylitetty.

VVO on mukana kehittämässä asumisen elinkaaritehokkaita ratkaisuja uudis- ja korjausrakentamisessa. Myös rakentamismääräykset ohjaavat energiankäytön tehostamiseen. VVO lisää tulevina vuosina ilmanvaihdon lämmön talteenottoa rakennuskannassa lämpöpumppujen avulla.

Käytetyn lämpöenergian tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat 63 000 (68 000) tCO2. VVO pyrkii vähentämään energiankäytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia käyttämällä kiinteistösähkönä hiilivapaasti tuotettua energiaa. Kaukolämpöä käytetään lämmitysmuotona 99 prosentissa kiinteistöistä.

Energian kulutus

 

2014

2013

Lämpöenergian kokonaiskulutus (GWh)

384

390

Lämpöindeksi (kWh/rm3)

39,4

39,8

Veden kokonaiskulutus miljoonaa kuutiometriä

3,7

3,6

Veden ominaiskulutus (l/rm3)

351

352

Kiinteistösähkön kokonaiskulutus (GWh)

51,3

50,7

Kiinteistösähkön ominaiskulutus (kWh/rm3)

4,9

4,9

CO₂ (tonnia)

63 000

68 000

    

Energiakustannukset

1 000 €

2014

2013

Lämmitys

28 221

29 418

Vesi ja jätevesi

13 374

12 857

Sähkö ja kaasu

6 242

6 194