4. Henkilöstökulut

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Palkat ja palkkiot

17 006

17 405

2 752

2 928

Eläkekulut

3 339

3 037

603

347

Muut henkilösivukulut

763

787

107

112

Yhteensä

21 108

21 229

3 462

3 387

       

Palkat ja palkkiot

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. 21.3.2014 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000,00 euroa, varapuheenjohtajalle 11 000,00 euroa ja hallituksen jäsenille 8 000,00 euroa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 600,00 euroa kokoukselta. Valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa 600,00 euroa kokoukselta. Tilintarkastajien palkkio on päätetty maksaa laskun mukaan.

Hallituksen jäsenille ja valiokunnille maksetut palkkiot olivat seuraavat:

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Hallituksen jäsenet

105

116

105

116

Valiokuntien jäsenet

18

11

18

11

      

Hallituksen jäsenille ei ole tilikauden aikana luovutettu osakkeita tai osakejohdannaisia oikeuksia.

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkoista ja heille maksettavien tulospalkkioiden perusteista ja maksusta päättää yhtiön hallitus. Konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta eri korvausta heidän toimiessaan hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana konserniin kuuluvissa yrityksissä.
Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisten palkat ja palkkiot luontaisetuineen olivat 794 590,53 (648 325,04) euroa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta. Johtoryhmän jäsenten osalta noudatetaan maksuperusteista käytäntöä, jossa ryhmäeläkevakuutukseen maksetaan vuodessa kahden kuukauden verotettavaa ansiota vastaava vakuutusmaksu. Toimitusjohtajan sijaisen osalta noudatetaan etuusperusteista käytäntöä.

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kaksitoista kuukautta.

Konsernin johtoryhmän jäsenet ovat vuosipalkitsemisjärjestelmän piirissä, joka perustuu tasapainotettuun tuloskorttiin. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuodesta 2010 alkaen pitkänajan kannustinjärjestelmän piiriin. Kannustinjärjestelmä perustuu konsernin tuloskehitykseen ja se koostuu kolmen vuoden jaksoista. Kolmas jakso päättyi vuonna 2014.