Monipuolista ja turvallista vuokra-asumista

VVO-yhtymä Oyj:n liiketoimintana on asuntojen omistaminen ja vuokraus. Tarjoamme monipuolisia ja turvallisia vuokra-asumisen ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin. Ydintuotteemme on kerrostalovuokra-asunto.

VVO-konserni vuokraa asuntoja 4.9.2014 alkaen kahdella brändillä, jotka ovat Lumo (markkinatuoteryhmä, 26 841 asuntoa) ja VVO (omakustannustuoteryhmä, 13 952 asuntoa). Tuoteryhmäjaon perusteena on vuokranmääritys (vapaa tai rajoitettu).

Tuoteryhmät poikkeavat asuntomääriltään hieman tuotontuloutuksen mukaisesta segmenttijaosta.

Asuntovuokrausliiketoiminnan erityispiirteenä on liiketoiminnan vakaus ja ennustettavuus, mikä tukee toiminnan kehittämisedellytyksiä. Yrityksen liiketoiminnan luonne, vahva taloudellinen asema ja tuloksentekokyky mahdollistavat investoinnit myös epävakaissa taloustilanteissa.

Asiakkuudet, investoinnit ja kiinteistökehitys

Liiketoiminta on organisoitu seuraaviin toimintoihin: asiakkuudet, investoinnit ja kiinteistökehitys.

Asiakkuuksien hallinnan tehtävänä on vastata VVO:n vuokrausliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, asiakastyytyväisyydestä sekä asiakkuuksien hallinnan kustannustehokkuudesta. Asiakkuudet-toiminto vastaa vuokranmäärityksestä, toteuttaa isännöinti- ja vuokraustoimintaa sekä asukasyhteistyötä VVO-kotikeskusverkoston kautta.

Asuntojen vuokrauksessa tavoitteena ovat asukasrakenteeltaan eheät talot sekä hyvä palvelukokemus, joilla tähdätään pitkiin asumisaikoihin ja asiakaskannattavuuden paranemiseen. Markkinatuoteryhmän vuokrat määräytyvät markkinoiden mukaan ja omakustannusperusteisessa toiminnassa kustannusperusteisesti. Kustannustehokkuus saavutetaan kiinteiden kulujen hallinnalla, volyymietujen hyödyntämisellä, asiakaskannattavuuden parantamisella ja jatkuvalla oman toiminnan tehokkuuden varmistamisella.

Investoinnit-toiminnon tehtävänä on valmistella ja toteuttaa konsernin investoinnit ja realisoinnit. Investoinnit-toiminto toimii VVO-konsernin sisäisenä kiinteistöjen omistajana sekä kehittää omistavien yhtiöiden hallintaa ja omistajayhtiörakennetta. Investoinnit-toiminto luo edellytykset toteuttaa strategisia tavoitteita pitkän aikavälin investointisuunnitelmalla ja ohjaa kohteiden korjausten investointipäätöksiä.

Kiinteistökehityksen tehtävänä on asuntokannan rakennuttaminen, asuntokannan tekninen elinkaariohjaus, tonttivarannon kehittäminen ja kiinteistöjen ylläpidon optimoiminen sekä pääkaupunkiseudun alueen tekninen isännöinti. Hyödyntämällä omaa tonttivarantoa sekä neuvottelemalla yhteistyötahojen kanssa kiinteistökehitys etsii aihiot toteutettavista uudiskohteista. Systemaattisella kiinteistökehityksellä ja volyymietuja hyödyntämällä luodaan edellytykset kiinteistöjen kustannustehokkaalle ylläpidolle ja strategisten tavoitteiden toteuttamiselle.