Taseet

1 000 €

Konserni

31.12.2014

Konserni

31.12.2013

Emoyhtiö

31.12.2014

Emoyhtiö

31.12.2013

VASTAAVAA

       
         

Pysyvät vastaavat

       

Aineettomat hyödykkeet

9 003

9 857

1 361

1 690

Aineelliset hyödykkeet

2 356 178

2 182 533

5 972

6 105

Sijoitukset

26 648

23 341

85 755

79 653

Pysyvät vastaavat yhteensä

2 391 829

2 215 731

93 088

87 448

         

Vaihtuvat vastaavat

       

Vaihto-omaisuus

2 990

42 570

   

Pitkäaikaiset saamiset

1 520

3 014

161 513

161 617

Lyhytaikaiset saamiset

10 943

12 820

69 286

48 648

Rahoitusarvopaperit

65 889

63 969

2 861

2 887

Rahat ja pankkisaamiset

114 658

130 446

932

3 784

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

196 001

252 819

234 592

216 936

         

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 587 830

2 468 550

327 679

304 384

         

VASTATTAVAA

       
         

Oma pääoma

       

Osakepääoma

58 025

58 025

58 025

58 025

Ylikurssirahasto

35 786

35 786

35 786

35 786

Arvonkorotusrahasto

1 695

1 695

2 119

2 119

Vararahasto

17

17

17

17

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

17 856

17 856

17 856

17 856

Edellisten tilikausien voitto

368 279

310 315

11 278

11 268

Tilikauden voitto

70 969

74 250

22 215

16 295

Oma pääoma yhteensä

552 628

497 945

147 296

141 367

         

Vähemmistöosuus

10 620

11 241

   
         

Tilinpäätössiirtojen kertymä

   

7

10

         

Pakolliset varaukset

       

Muut pakolliset varaukset

1 531

1 348

   
         

Vieras pääoma

       

Pitkäaikainen vieras pääoma

1 804 868

1 789 625

107 954

107 819

Lyhytaikainen vieras pääoma

218 183

168 391

72 422

55 189

Vieras pääoma yhteensä

2 023 051

1 958 016

180 376

163 008

         

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 587 830

2 468 550

327 679

304 384