7. Oma pääoma

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Osakepääoma 1.1. / 31.12.

58 025

58 025

58 025

58 025

             

Ylikurssirahasto 1.1. / 31.12.

35 786

35 786

35 786

35 786

             

Arvonkorotusrahasto 1.1.

1 695

1 600

2 119

2 119

 

Lisäys

 

95

   

Arvonkorotusrahasto 31.12.

1 695

1 695

2 119

2 119

             

Vararahasto 1.1. / 31.12.

17

17

17

17

             

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

1.1. / 31.12.

17 856

17 856

17 856

17 856

             

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.

384 565

325 121

27 563

26 073

Osingonjako

-16 286

-14 805

-16 286

-14 805

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

368 279

310 315

11 278

11 268

Tilikauden voitto

70 969

74 250

22 215

16 295

Oma pääoma yhteensä

552 628

497 945

147 296

141 367

             
             

1 000 €

   

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.

       
 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

   

17 856

17 856

 

Voitto edellisiltä tilikausilta

   

11 278

11 268

 

Tilikauden voitto

   

22 215

16 295

Yhteensä

   

51 349

45 419

             
             

Emoyhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti:

 

2014

kpl

2013

kpl

   

A-sarja (20 ääntä / osake)

   

7 402 560

7 402 560