Rahoituslaskelmat

     

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

1 000 €

 
         

Liiketoiminnan rahavirta

       

Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä

90 335

75 868

2 731

4 652

Oikaisut:

       
 

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset

52 282

53 700

676

691

 

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua

-3 204

-576

   
 

Rahoitustuotot ja -kulut

46 333

40 303

-4 136

-5 303

 

Muut oikaisut

-9 885

-8 739

5

-1 017

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

175 862

160 556

-723

-978

Käyttöpääoman muutos:

       
 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

1 409

1 180

-22 255

-14 787

 

Vaihto-omaisuuden muutos

10 089

-632

   
 

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

-4 331

-1 539

-135

328

 

Rakennuttajan velkavastuun muutos

-6 595

-1 151

   

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä, varauksia ja veroja

176 434

158 413

-23 114

-15 436

         
 

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

-44 016

-46 754

-2 756

-1 371

 

Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta

1 011

2 294

799

551

 

Maksetut välittömät verot

-18 391

-15 483

-5 000

-4 042

Liiketoiminnan rahavirta (A)

115 037

98 470

-30 071

-20 298

         

Investointien rahavirta

       
 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-155 521

-148 527

-222

-295

 

Investointeja varten saadut avustukset

340

1 627

   
 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

11 586

10 077

 

144

 

Investoinnit muihin sijoituksiin

-460

-212

   
 

Muiden sijoitusten luovutustulot

46

892

   
 

Myönnetyt pitkäaikaiset lainat

 

-23

 

-99 423

 

Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut

40

43

 

23

 

Lyhytaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut

     

2 298

 

Ostetut tytäryhtiöosakkeet *)

-44 330

-60 673

-988

 
 

Myydyt tytäryhtiöosakkeet *)

5 816

5 745

4 230

3 042

 

Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet

-396

-410

   
 

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet

590

102

589

 
 

Saadut korot ja osingot investoinneista

1 005

650

6 204

3 986

Investointien rahavirta (B)

-181 284

-190 709

9 813

-90 226

             

Rahoituksen rahavirta

       
 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

111 944

181 977

 

100 000

 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-60 957

-58 800

-429

-7 754

 

Lyhytaikaisten lainojen muutos

17 440

5 849

17 443

5 848

 

Hankitut rahoitusarvopaperit

-17 810

-75 599

-6

-4 075

 

Rahoitusarvopapereiden luovutustulot

11 637

66 937

7

14 453

 

Maksetut osingot

-16 286

-14 805

-16 286

-14 805

 

Saadut konserniavustukset

   

16 677

13 900

Rahoituksen rahavirta (C)

45 968

105 559

17 406

107 567

         

Rahavarojen muutos (A+B+C)

-20 279

13 319

-2 851

-2 957

         

Rahavarat kauden alussa

142 283

128 963

3 784

6 741

Rahavarat kauden lopussa

122 004

142 283

932

3 784

             
             

 *) Ostetut ja myydyt osakkeet vähennettynä hankintahetken rahavaroilla.
Rahavarat sisältävät pankkitilit, likvidit pankkien talletustodistukset ja sijoitustodistukset.